Obsah

 
 
PONTIS Šumperk o.p.s. je největší nestátní neziskovou organizací ve městě Šumperk a poskytuje širokou paletu sociálních a doplňkových služeb. Zakladatelem organizace bylo v roce 1999 město Šumperk. V začátcích společnost provozovala pouze pečovatelskou službu, azylový dům a krizový byt a ve společnosti pracovalo jen 12 zaměstnanců. Během pěti let se společnost rozšířila o další sociální služby, jimiž jsou odborné sociální poradenství, kontaktní centrum, denní stacionář, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Počet zaměstnanců na HPP vzrostl na 34 a na základě DPP či DPČ bylo zaměstnáváno 40 osob. V současné době máme 33 zaměstnanců na HPP a cca 80 zaměstnanců na DPP či DPČ.
Významných okamžikem naší společnosti bylo přestěhování se do nových nájemních prostor v srpnu 2011, kdy jsme se spolupodíleli na realizaci stavebních úprav, které byly v rozsahu cca 4,2 mil Kč.
Organizační strukturu naší společnosti tvoří ředitel společnosti, projektový manager, ekonom , vedoucí jednotlivých oddělení, vedoucí středisek a řadoví zaměstnanci. Společnost zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří splňují na dané pozice vzdělání, dostatečnou praxi, jsou loajální k zaměstnavateli a vystupují na venek jako jednotný tým. V organizační struktuře jsou jasně stanoveny pravomoci, odpovědnosti , kompetence a způsob zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. Zaměstnanci se řídí komunikačním a etickým kodexem společnosti, zákonem o sociálních službách a ostatními platnými právními předpisy ČR. Zaměstnanci se v rámci jednotlivých služeb stále zdokonalují, každý má stanoven vzdělávací plán na rok dopředu, který je vždy koncem roku vyhodnocován společně zaměstnancem a vedoucím pracovníkem.
Financování naší společnosti je v součanosti třípilířové, kdy jeden pilíř tvoří dotace ze státních zdrojů a evropských fondů, druhý pilíř je tvořen finančními prostředky obcí a podnikatelského sektoru a třetí pilíř představují vlastní zdroje společnosti, které získáváme z doplňkové činnosti, jako je např. Kavárnička nejen pro seniory, ubytovna, sociální byty a společenské středisko Sever s mateřským centrem Babouček.
Posláním a cílem společnosti je poskytovat kvalitní sociální služby širokému spektru osob, a to od nejmenších dětí až po seniory, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc či podporu jiné osoby. Tímto naším úsilím se snažíme posilovat začleňování jednotlivých cílových skupin do běžného života většinové společnosti. V rámci některých námi poskytovaných služeb není plně využita jejich kapacita a schopnosti a možnosti pracovníků, což je důsledkem nedostatečného marketingu společnosti, zejména v prezentaci našich služeb široké veřejnosti (nepřehledné webové stránky, nedostatečné umísťování a distribuce letáků, brožur či jiných materiálů prezentující naše služby).